Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol

Samostalni odjel za odnose s javnošću i protokol izvješćuje javnost o djelokrugu rada Ministarstva; priprema i koordinira nastupe ministra i drugih dužnosnika Ministarstva u medijima informiranja; priprema stručne i komunikacijske podloge za istupe i sudjelovanje ministra i dužnosnika Ministarstva na stručnim i medijskim konferencijama te tematskim skupovima; provodi komunikacijske standarde Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Službom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske; koordinira pitanja i interes medija informiranja o aktivnostima i djelokrugu rada Ministarstva sa Službom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske i ustojstvenim jedinicama za odnose s javnošću drugih ministarstava; priprema informacije, očitovanja i priopćenja za medije informiranja i javnost; obavlja poslove u svezi s pravom na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama; priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira internetske i intranetske stranice Ministarstva; brine o javnoj dostupnosti svih dokumenata vezanih za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom; objavljuje dokumente o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske na internetskim stranicama Ministarstva i drugim sredstvima javnog informiranja; pruža komunikacijsku potporu izdvojenim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; priprema i izrađuje stručne, poslovne i informativne publikacije; oblikuje i izrađuje promocijska sredstva za informativne kampanje; surađuje u pripremi i realizaciji edukacijskih programa; provodi primjenu vizualnih i identitetskih standarda Ministarstva; obavlja poslove protokola za ministra i državne tajnike; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.