Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije u Ministarstvu; daje stručna mišljenja i savjetodavne prijedloge s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Ministarstva. Odjel procjenjuje sustave, procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s Međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; procjenjuje, analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz ovlasti Ministarstva; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; izrađuje strateške i operativne planove revizije; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra ili prema potrebi; obavlja reviziju o korištenju sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija; priprema i izrađuje akte radi implementacije direktiva Europskog parlamenta iz djelokruga Samostalnog odjela; izrađuje ministru izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu Odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija uz obvezu dostave strateških i godišnjih planova te godišnjeg izvješća; prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.